Shao Lin Si (Shaolin Temple) (1982)

 

 

 

 

 

Director:     .

Starring:      Jet Li (Chieh Yuan), Lan Ding (Bai Wu Xia), Chun Hua Ji, Wang Jue (Ban Kong), Liu Huai Liang (Liao Kong), Qingfu Pan, Cui Zhi Qiang (Xuan Kong), Hu Jian Qiang (Wu Kong), Wang Guang Quan, Wan-On Shing, Jian Kui Sun (Se Kong), Dihua Yan, Du Chuan Yang (Wei Kong), Cheng-Hui Yu, Hai Yu (Shi Fu).

Tang emperor betrayed by one of his generals, who sets himself up as emperor in the East Capital; son of a slave worker learns kung fu at Shaolin Temple, goes to  and sets out to kill the traitor, 1619-1621

 

 

 

 

Spoiler Warning: 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)