Shotoku taishi (Prince Shotoku) (2001)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Masahiro Motoki Umayado no ouji), Kyung-gu Sol (Ishin), Ken Ogata (Soga no Umako), Miki Nakatani (Tojiko no iratsume), Akira Emoto (Anahobe no miko), Keiko Matsuzaka (Nukatabe no himemiko), Masaya Kat˘ (Hatsusebe no miko), Masaomi Kondo (Ooe no miko), Akira Takarada (Mononobe no Moriya), Jun Kunimura (Hatano kawakatsu), Sabu Kawahara (Ootomo no muraji), K˘ji Imada (Onono imoko), Toshinobu Matsuo (Kume no miko).

Made for TV movie.

established a centralized government; aka Prince Umayado; his existence is disputed

 

 

 

 

 

Spoiler Warning: 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)