Legendary Amazons (2011) 

 

 

 

Director:     Frankie Chan.

Starring:    Cecilia Cheung (Mu Guiying),  Xiaoqing Liu (Princess Chai),  Richie Ren (Yang Zongbao),  Pei-pei Cheng (She Saihua),  Xiao Ming Yu (Yang Wenguang),  Na Yu (Seventh Sister Yang),  Kathy Chow (Fifth Sister Yang),  Yukari ‘shima (Zou Lanying),  Qiao-qiao Jin (Third Sister Yang),  Chun-yan Ge (Eldest Sister Yang),   Zhou Xiao-fei (Yang Paifeng),  Zhao Qian-yu (Xiaodouzi),  Dong Liu (Ninth Sister Yang),  Zihan Chen (Eighth Sister Yang),  Katy Wang (Yang Jinhua).

the Yang Family Generals' women, 960-1127

 

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)