Kong Fuzi (Confucius) (1940)

 

 

 

Director:     Mu Fei.

Starring:     Wan'er Murong, Chong Pei, Yingcai Sima, Huaiqiu Tang, Yi Zhang.

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)