Jiang shan mei ren (An Empress and the Warriors) (2008)

 

 

 

 

Director:     Siu-Tung Ching. 

Starring:     Kelly Chen (Yen Feier), Donnie Yen (Muyong Xuehu), Leon Lai (Duan Lan Quan), Xiaodong Guo (Wu Ba), Zhenghai Kou (Teng Bochang), Weihua Liu (King Yan), Shan Zhang (King Zhao), Chen Zhi Hui (Diao Erbao), Jie Yan (Prince Zhao), Bo Zhou (Ao Jia).

the leader of the very war-liking Yan, one of the Ten Kingdoms, dies and is replaced by his daughter, while facing lots of resistance against her

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)