Kikuchi sembon-yari: Shidonţ tokubetsu k˘geki-tai

(Thousand Spears of Kikuchi: Sydney Special Attack Unit) (1944)

 

 

 

Directors:     , .

Starring:       Kanzo Yoshii (Taketoki Kikuchi), Utaemon Ichikawa (Takeshige Kikuchi), Kusuo Abe (Takeyoshi Kikuchi), Seiji Taki (Taketoshi Kikuchi), J˘tar˘ Togami (Takemitsu Kikuchi), Shinobu Araki (Kunimura Enju), Kensaku Hara (Kunishige Enju), Kimiko Tachibana (Shiragiku Enju), Y˘ko Umemura (Wife of Taketoki), Mitsusabur˘ Ramon (Teiz˘ Miyabe), Ryűnosuke Tsukigata (Kuniomi Hirano), Keiju Kobayashi (Hiroyuki Fujio), Bontar˘ Miake (Father), Sen Hara (Mother). Tatsuya Ishiguro (Elder brother).

 Nanbokucho wars in Nanboku-cho period, 1336-1392, with Northern Imperial Court founded by Ashikaga Takauji in Kyoto & Southern Imperial Court established by Emperor Go-Daigo in Yoshino

 

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)