Chushingura: Hana no Maki, Yuki no Maki (The 47 Ronin) (1962)

 

 

 

 

Director:     .

Starring:     Yűz˘ Kayama (Lord Naganori Asano), Tatsuya Mihashi (Yasubei Horibe), Akira Takarada (Gunpei Takada), Y˘suke Natsuki (Kinemon Okano), Makoto Sat˘ (Kazuemon Fuwa), Tadao Takashima (Jyujiro Kan), Seizabur˘ Kawazu (Asano Official), Takashi Shimura (Hyobu Chishaka), Daisuke Kat˘ (Kichiemon Terasaka), Keiju Kobayashi (Awajinokami Wakisake, Lord Awaji), Ry˘ Ikebe (Chikara Tsuchiya), Setsuko Hara (Riku Oishi), Y˘ko Tsukasa (Aguri Asano), Reiko Dan (Okaru), Yuriko Hoshi (Otsuya).

the famous actions of the Forty-seven Ronin defending their master's honor in 1701-1703; the country's "national legend"

 

 

 

Spoiler Warning: 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)